Partnerzy

Instytut Agrofizyki

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego (IA PAN) jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk w grupie instytutów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

Prowadzone w Instytucie Agrofizyki interdyscyplinarne badania podstawowe mają na celu poznanie procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz czynników związanych z jakością gleby, jakością roślinnych surowców rolniczych i przetwarzaniem na cele żywieniowe i energetyczne. Prowadzone badania wykorzystują wiedzę z fizyki, fizykochemii i biologii do rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa. Badania aplikacyjne skoncentrowane są na opracowywaniu i doskonaleniu metod i urządzeń do oceny i monitorowania gleby, rolniczych surowców roślinnych i emisji gazów, oraz technologii produkcji żywności i przetwarzania biomasy na cele energetyczne lub wytwarzania nowych biomateriałów i bioproduktów.

AirGyro

Dealer wiatrakowców Aviation Artur Trendak w  Stanach Zjednoczonych.

AirGyro Aviation od ponad 16 lat działa w branży wiatrakowców. Oprócz sprzedaży wiatrakowców firma prowadzi także szkolenia i kursy na przyszłych pilotów, których chcą nabyć świadectwo kwalifikacji na samoloty ultralekkie.

Szkoła posiada wykwalifikowanych instruktorów z certyfikatami, którzy pomagają posiąść wiedzę na tematy związane z lotnictwem.

Instytut Geodezji i Kartografii

Instytut Geodezji i Kartografii został utworzony w 1945 r.

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych na potrzeby nauki, praktyki geodezyjnej i kartograficznej dla celów administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa państwa, a także na potrzeby jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego.

Istotną częścią działalności Instytutu jest też prowadzenie badań i prac aplikacyjnych w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, jak również nad zastosowaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej w rolnictwie, ochronie środowiska, gospodarce przestrzennej i statystyce publicznej.

WINGS GYROCOPTER

Wspólnie z Austriacką szkołą WINGS rozpoczęliśmy prowadzenie szkoleń lotniczych do uprawnień pilota wiatrakowca dla klientów z Czech, Niemiec i Austrii. Rezultatem szkolenia może być uzyskanie licencji wydanej przez urząd właściwy dla Polski, Czech Austrii lub Niemiec.

W okresie zimowym szkolenia przenoszą się do słonecznej Hiszpanii ze znacznie większą ilością dni lotnych.

Politechnika Lubelska

Od chwili powstania Politechnika Lubelska kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii. Politechnika Lubelska wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową. Efektem prowadzonych tu badań są ponadto liczne publikacje naukowe, a także patenty i prawa ochronne.

Instytut lotnictwa

Instytut lotnictwa swoją działalność badawczą rozpoczął w 1926 roku. Od tego czasu jest jedną z największych placówek naukowych z dziedziny lotnictwa na terenie naszego kraju. Jest to także nasz konsorcjant w projekcie „Nowoczesny wirnik autorotacyjny.”

OSP Baranów

OSP Baranów to jednostka z 90-letnią tradycją. Od 3 lat użytkuje wiatrakowiec do celów patrolowych. Strażacy-piloci pomagają policjantom podczas poszukiwań osób zaginionych przy akcjach takich jak coroczna akcja Znicz oraz w czasie wzmożonego ruchu na drogach podczas powrotów z wakacji i długich weekendów

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest jednym z największych ośrodków badawczych w Polsce. Jako jeden z nielicznych prowadzi badania nad zastosowaniem oszczędnych statków powietrznych przy nowoczesnych sposobach biologicznej ochrony roślin. W listopadzie 2013 roku Aviation Artur Trendak & Son wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie zawarli porozumienie o współpracy w zakresie: prac badawczo-rozwojowych, wymiany informacji naukowo-technicznych, wymiany rezultatów badań, organizacji wspólnych seminariów, konferencji, sympozjów oraz udzielania wsparcia studentom Uniwersytetu.

Kompol

Firma KOMPOL zajmuje się produkcją wszelkich wyrobów z kompozytów szklanych, węglowych i kewlarowych, począwszy od wykonania modelu, formy, po produkt finalny. Zajmuje się także wszystkim, co jest związane z motolotniami, czyli projektowaniem, produkcją, obsługą, szczególnie motolotni Jazz ze skrzydłem STRATUS, jak również szkoleniem motolotniowym, lotami rekreacyjnymi, reklamowymi.

Samoloty.pl

samoloty.pl to polski portal lotniczy. Wszystko o lataniu.Informacje dla pilotów i dla pasjonatów lotnictwa.