Projekty dofinansowane

INTELIGENTNY ROZWÓJ

INNOWACYJNY STATEK POWIETRZNY, Z KONWERSJĄ URZĄDZEŃ NOŚNYCH

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 7 908 646,00

Wartość dofinansowania: 5 539 655,80

Okres realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2021

Celem ogólnym projektu jest opracowanie dwóch nowych konstrukcji latających w jednym, zorganizowanym i skoncentrowanym procesie tworzenia eksperymentalnych podzespołów, ich badań, integracji w konstrukcje latające i testowania na poziomie nowych wyrobów lotniczych. Działania są ambitne, ponieważ zakładają zaoferowanie sprzętu latającego, łączącego walory wiatrakowców i motolotni w jednym, konwertowanym wyrobie i tylko dzięki dużemu doświadczeniu firmy oraz dofinansowaniu zewnętrznemu możliwe jest ich przeprowadzenie w relatywnie krótkim czasie, zanim tą samą ideę zaczną realizować więksi i bogatsi konkurenci zagraniczni. Konstrukcja rozważana w projekcie, na ponad 1000 typów sprzętu lekkiego/ultralekkiego oferowanego w światowych katalogach, nie posiada odpowiednika. Stanowi zatem innowację na poziomie światowym. Na potrzeby projektu przyjęto dla niej nazwę „Wirolotnia”. Z uwagi na przyszłą komercjalizację, celowe jest zaoferowanie na rynku Wirolotni w dwóch wariantach A i B, różniących się poziomem rozwiązań, a tym samym i odbiorcą docelowym. W przypadku firmy AAT bazą będą wiatrakowce, w których produkcji, badaniach i eksploatacji firma należy do grupy liderów światowych.

Regionalny program operacyjny województwa Mazowieckiego

Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 984 492 zł

Wartość dofinansowania: 384 111,96 zł

Okres realizacji: 01.08.2016 r. - 30.06.2018 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ogólnym założeniem projektu jest intensyfikacja internacjonalizacji działalności AVIATION, poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki zagraniczne, rozszerzenie rynku zbytu poza rynek krajowy i rynki międzynarodowe, do których eksport już się odbywa. Cel AAT to ekspansja eksportu na rynek kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zakres projektu obejmuje udział w targach branżowych: – Niemcy, Friedrichshafen, 5-8.04.2017, AERO Friedrichshafen 2017; – Zjednoczone Emiraty Arabskie, jesień 2017, Big Boys Toys – Niemcy, Friedrichshafen, początek kwietnia 2018, AERO Friedrichshafen 2018; i misjach gospodarczych: – USA, Lakeland, 4 – 9.04.2017, SUN ‘n FUN Int’l Fly-In Expo – USA, Oshkosh, 24- 30.07.2017, EAA AIRVENTURE OSHKOSH – Kanada, Toronto, wrzesień 2017, The Canadian International Air Show Udział w targach i misjach wymaga podjęcia następujących działań: opracowanie strategii biznesowej, zaprojektowania i przygotowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajęcia powierzchni wystawienniczej i sprzętu, zaprojektowania i zabudowy stoiska targowego, transport eksponatów, transport i zakwaterowanie uczestników targów i misji, działania informacyjno-promocyjne wynikające z umowy o dofinansowanie oraz uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów na wybrane rynki docelowe. Grupę docelową projektu stanowią odbiorcy międzynarodowi, w szczególności z rynków docelowych, tj.: kanadyjskiego i ZEA. Klientów można podzielić na 4 grupy nabywców: – osoby dojrzałe, bardzo dobrze sytuowane, szukające komfortu i wygody; – szkoły latania do nauki latania; – emerytowani piloci komunikacyjni, którzy kupują wiatrakowce dla rekreacji, możliwości kontynuowania pasji lotniczej; – służby ratownicze (klienci instytucjonalni) do potrzeb ratowniczych, medycznych, patrolowych lub poszukiwawczych.

INTELIGENTNY ROZWÓJ

WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 4 599 585 zł

Wartość dofinansowania: 3 259 962 zł

Okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2019

Niniejszy projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych podzespołów dedykowanych do wiatrakowców i ich zabudowę na produktach Wnioskodawcy, z wykorzystaniem nowej technologii spajania wysokowytrzymałych durali lotniczych oraz nadanie im cech funkcjonalnych, do jakich dotychczas nie były w lotnictwie stosowane. Podstawą prac są pozytywne rezultaty zastosowania połączeń klejonych łopat wirnika i socketów ustalających ich skok ogólny dla wzmocnienia lokalnego w krytycznym przekroju mocowania łopat w głowicy. Prace te zostały przeprowadzone we wspólnym projekcie Wnioskodawcę oraz Instytutu Lotnictwa, który również obecnie będzie pełnił rolę podwykonawcy. Celem projektu jest przeniesienie zdobytych doświadczeń na inne podzespoły i poprawa wskaźników efektywności materiałowej w krytycznych elementach produkowanych konstrukcji lotniczych, co powinno przełożyć się jednocześnie na podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa, a także głównych walorów eksploatacyjnych preferowanych przez nabywców. W ramach prac przeprowadzone zostaną badania wytrzymałościowe połączeń klejonych durali z doborem rodzajów kleju, techniki klejenia i przygotowania powierzchni. Przewiduje się wykorzystanie nanorurek węglowych do wzmocnienia wybranych połączeń klejonych. W kolejnym etapie, w oparciu o zoptymalizowaną technologię, zostaną wykonane demonstracyjne warianty krytycznych podzespołów wiatrakowca (łącznik łopat, głowica wirnika, maszt nośny, goleń podwozia), a także dedykowane do ich prób stanowiska badawcze. Podzespoły zostaną poddane próbom funkcjonalnym oraz dowodowym jak dla wyrobów lotniczych. Następnie wyroby te, w swoich ostatecznych formach, zostaną poddane próbom w locie na wytworzonych specjalnie do tego celu platformach latających. W  efekcie produkty firmy AAT zdobędą przewagi techniczne nad produktami konkurencyjnymi, a ponadto otworzy się możliwość rozszerzenia oferty o sprzedaż nowych podzespołów, jako niezależnych wyrobów, co umocni pozycję rynkową Wnioskodawcy na świecie.

BIOSTRATEG

GYROSCAN – Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 13 403 143 zł

Wartość dofinansowania: 10 414 587 zł

Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.07.2019

Link do strony projektu: http://gyroscan.ipan.lublin.pl/pl/

Projekt  współfinansowany przez Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju 

w  ramach  programu  „Środowisko  naturalne,  rolnictwo  i leśnictwo” BIOSTRATEG

BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

INNOWACYJNY, WIROPŁATOWY STATEK POWIETRZNY.

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 2.624.116,8 PLN

Wartość dofinansowania: 1.376.055,96 PLN

Okres realizacji: 01.05.2014 – 31.12.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE

NOWOCZESNY WIRNIK AUTOROTACYJNY

Nazwa beneficjenta: Instytut Lotnictwa

Wartość projektu: 4.266.234,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3.287.900,00 PLN

Okres realizacji: 01.06.2013 - 31.05.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Konsorcjantem biznesowym beneficjenta jest Aviation Artur Trendak.

DOTACJE NA INNOWACJE

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NAD KONSTRUKCJĄ INNOWACYJNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH O MASIE POWYŻEJ 560 KILOGRAMÓW W FIRMIE AVIATION

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 7.506.471,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3.115.665,00 PLN

Okres realizacji: 01.07.2012 - 31.12.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego